ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN CITYMOM DESIGNS

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CITYMOM Designs & Kidchella The Label (hierna te noemen CITYMOM) die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.citymom.nl. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Prijzen en betalingen

2.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.

2.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal CITYMOM prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven.

2.3 Betaling dient te geschieden op een door CITYMOM aangeboden betaalwijze. CITYMOM kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. CITYMOM is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van CITYMOM is bijgeschreven.

2.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door CITYMOM zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.

2.5. Indien de consument in gebreke blijft, is CITYMOM gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

Herroepingsrecht

3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door CITYMOM vermeld worden in het aanbod.

3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.

3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal CITYMOM het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

Aanbiedingen/overeenkomsten

4.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal CITYMOM dit duidelijk vermelden.

4.2 CITYMOM zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden CITYMOM niet.

4.3 CITYMOM zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.

4.4 CITYMOM is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra CITYMOM de bestelling heeft geaccepteerd.

Levering

5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal CITYMOM het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.

5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is CITYMOM niet aansprakelijk.

5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door CITYMOM zijn vermeld. CITYMOM kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Conformiteit en garanties

6.1 CITYMOM draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

6.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument CITYMOM daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. CITYMOM zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij CITYMOM.

6.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door CITYMOM geleverde producten of diensten blijven eigendom van CITYMOM totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst via e-mail te worden gemeld aan CITYMOM.

8.2 CITYMOM zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.

8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument CITYMOM via e-mail op de hoogte stellen en zal CITYMOM de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht

9.1 CITYMOM kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. CITYMOM heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.

9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op elke overeenkomst tussen CITYMOM en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.

10.2 CITYMOM en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterse hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Algemene voorwaarden & Disclaimer CITYMOM.nl

Door in te loggen op CITYMOM.nl geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden en de privacy statement van CITYMOM.nl

CITYMOM.nl is een online platform voor moeders en bijna moeders. Op CITYMOM.nl vind je informatie over diensten en websites die zich richten op moeders (to be).

Inloggen op CITYMOM.nl is gratis en zonder enige verplichtingen.  Als je inlogt op CITYMOM.nl ben je zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens. CITYMOM.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten op CITYMOM.nl is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt CITYMOM.nl wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan CITYMOM.nl verstrekt. Bij het inschrijven geef je CITYMOM.nl je persoonlijke gegevens. Ben je ingeschreven, dan moet je er zelf voor zorgen dat je gegevens up-to-date blijven.

CITYMOM.nl gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze zal CITYMOM.nl altijd gebruiken op de manier waarop dit binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangegeven.

CITYMOM.nl probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Desondanks kan CITYMOM.nl je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site. CITYMOM.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op CITYMOM.nl.

CITYMOM.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde diensten en websites. Klik je door naar een genoemde website dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat je de betreffende website gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende website.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site is van CITYMOM.nl. Wil je iets gebruiken? Vraag dan eerst om toestemming. CITYMOM.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de aanbieders. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat jouw credits vermeld worden.

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.  Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Op de overeenkomst tussen jou en CITYMOM.nl is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en CITYMOM.nl  is de rechter in het arrondissement waar  CITYMOM.nl is gevestigd.

Amsterdam 2016.

Vorige artikel

RETOURNEREN